o firmie

Prezes Zarządu: Beata Pszczoła-Bryńska

Spółka powstała w 2001 roku. Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Połczyn-Zdrój.

Podstawowym przedmiotem działalności podmiotu jest zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i administrowanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Połczyn-Zdrój.


Do obowiązków Zakładu Zarządzania i Gospodarowania Nieruchomościami w Połczynie Zdroju należy wykonywanie czynności zarządu i administrowania powierzonymi zasobami w imieniu i na rzacz Gminy Połczyn-Zdrój a w szczególności:

- zawieranie umów dla wykonywania bieżącego zarządzania i administrowania powierzonymi zasobami,

- wykonywanie czynności prawnych i obsługi prawnej,

- prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów,

- prowadzenie spraw związanych z nakliczaniem należności czynszowych za lokale,

- prowadzenie ewidencji udziałów gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

- powiadamianie najemców o zmianie wysokości opłat w formie aneksów do umów i ich dostarczenie najemcom,

- prowadzenie książek obiektów oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych,

- organizowanie przetargów publicznych na najem lokali użytkowych,

- ewidencjonowanie indywidualnych wodomierzy, zawieranych umów, kontrola odczytów i ich rozliczania jeżeli zachodzi konieczność i nie ma umów indywidualnych na dostawę wody i odbiór ścieków,

- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu sanitarno-porządkowego budynków i przyległych terenów,

- organizowanie i nadzór nad przygotowaniem remontów wolnych lokali mieszkalnych, 

- organizowanie i nadzorowanie konserwacji, bieżących remontów i innych prac zleconych na terenie zasobów oraz uczestniczenie w odbiorze tych prac,

- organizowanie i nadzór nad konserwacją i remontem instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, spalinowej, itp.,

- organizowanie przeglądów technicznbych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

 - konserwację terenów zielonych poprzez koszenie trawy, pielęgnację krzewów, cięcia pielęgnacyjne korony drzew, uzupełnienie ubytków w kwietnikach, 

- konserwacja małej architektury poprzez malowanie, drobne uzupełnianie elementów w sprzęcie i piasku w piaskownicy,

- przygotowanie planu remontów w oparciu o kontrolę stanu technicznego,